Najczęściej zadawane pytania

Rozdział 1557 Affordable Care Act

Notice of Proposed Rulemaking (Zawiadomienie o proponowanym tworzeniu przepisów)

 1. Co to jest Rozdział 1557 i kiedy zaczął obowiązywać?

Rozdział 1557 ustawy jest świadczeniem ochrony od dyskryminacji w Affordable Care Act (ACA). Prawo zabrania dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, płeć, wiek lub niepełnosprawność w programach zdrowotnych i działaniach, które otrzymują federalną pomoc finansową od rządu federalnego lub są zarządzane przez agencję wykonawczą lub jakikolwiek podmiot ustanowiony na mocy tytułu I ACA. Rozdział 1557 obowiązuje od jego wejścia w życie w 2010 roku.

 1. W jaki sposób Rozdział 1557 chroni konsumentów?

Rozdział 1557 sprawia, że odmowa leczenia osoby każdej instytucji lub firmy dostarczającej opiekę zdrowotną, takiej jak szpital czy lekarz, która otrzymuje fundusze od rządu federalnego, jest niezgodna z prawem, która w ten lub w inny sposób dyskryminuje osoby — na podstawie rasy, koloru skóry, pochodzenie narodowego, płci, wieku lub niepełnosprawności.  Rozdział 1557 narzuca podobne wymogi na ubezpieczycieli, którzy otrzymują fundusze federalne; im zakazuje się, między innymi, odmawiać lub uniemożliwiać leczenie osoby na podstawie każdego z tych zakazanych powodów.   W ramach proponowanej normy Rozdział 1557 odnosi się również do Health Insurance Marketplace i programów zdrowotnych zarządzanych przez Department of Health and Human Services (HHS, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej).

 1. Jak proponowana reguła zgodnie z Rozdziałem 1557 różni się od zasad, zgodnie z innymi przepisami prawa praw obywatelskich, które Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich) już egzekwuje?

Proponowana zasada łączy i dostosowuję istniejące, dobrze ugruntowane federalne ustawy o prawach obywatelskich i wyjaśnia standardy, które HHS (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej) zastosuje w realizacji Rozdziału 1557 Affordable Care Act, który mówi, że ludzie nie mogą mieć zakazany dostęp do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego lub w inny sposób być dyskryminowani ze względu na ich rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek lub niepełnosprawność.

Opierając się na długotrwałe i znane zasady praw obywatelskich, proponowana reguła jest ważnym krokiem do przodu.  Rozdział 1557 jest pierwszą federalną ustawą praw obywatelskich, która zakazuję dyskryminacje na podstawie płci w ochronie zdrowia.  Rozciąga zabezpieczenia ochrony dyskryminacji dla osób korzystających z pokrycia ubezpieczeń przez Health Insurance Marketplaces oraz niektóre inne plany ubezpieczenia zdrowotnego.  I posiada programy zdrowotne HHS, które są zgodne z normami reguły.

Proponowana zasada zapewnia konsumentom informacje na temat ich praw wynikających z prawa i jasność podmiotom objętych ustawą na temat ich obowiązków.

 1. Czy Rozdział 1557 jest obecnie egzekwowany?

Rozdział 1557 obowiązuje od uchwalenia Affordable Care Act w 2010.  Od tego czasu, Office for Civil Rights przyjmuje i prowadzi dochodzenia w sprawie skarg o dyskryminacji zgodnie z Rozdziałem 1557.

 1. Co mogę zrobić, jeśli uważam, że moje prawa obywatelskie w ramach Rozdziału 1557 zostały naruszone?

Jeśli uważasz że jesteś przedmiotem dyskryminacji w opiece zdrowotnej lub ubezpieczeniu zdrowotnym, możesz złożyć skargę o dyskryminacji zgodnie z Rozdziałem 1557.  Proszę odwiedzić stronę Office for Civil Rights’ (OCR) pod adresem www.hhs.gov/ocr, by znaleźć pakiet skarg lub zadzwonić pod bezpłatny numer OCR (800) 368-1019 lub (800) 537-7697 (TDD), by porozmawiać z kimś, kto może odpowiedzieć na Twoje pytania i poprowadzi Cię przez proces.  Formularze reklamacyjne OCR dostępne są w różnych językach.  Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza skargi lub jeśli potrzebujesz formularza skargi w alternatywnym formacie, możesz zadzwonić pod nasz bezpłatny numer (800) 368-1019 lub (800) 537-7697 (TDD) i poprosić o pomoc.  Osoby fizyczne mogą również złożyć pozwy zgodnie z Rozdziałem 1557.

 1. Dlaczego Office for Civil Rights (OCR), proponuje normę kierując się Rozdziałem 1557?

OCR proponuje tę regułę dla edukacji konsumentów o ich prawach i pomocy podmiotom objętych ubezpieczeniem by zrozumieli swoje prawne obowiązki zgodnie z Rozdziałem 1557. Proponowana zasada opiera się na standardach czterech ustaw federalnych praw obywatelskich, mowa o których w Rozdziale 1557 i ich przepisach wykonawczych: Tytuł VI Civil Rights Act z 1964 roku, rozdział 504 Rehabilitation Act z 1973 roku, tytuł IX Education Amendments z 1972 roku, a Age Discrimination Act 1975 roku.  Ponadto proponowana reguła przewiduje nowe standardy, które odnoszą się do dyskryminacji płci w ochronie zdrowia i ustanawia standardy, które odnoszą się do Marketplaces i programów zdrowotnych administrowanych przez HHS.  

 1. Kogo dotyczy proponowana reguła?

Proponowana reguła ma zastosowanie do każdego programu zdrowia lub działalności, która otrzymuje dofinansowanie HHS, do każdego programu zdrowia lub działalności zarządzanej przez HHS, takiego jak Indian Health Service (Indyjski służba zdrowia) lub program Medicare (państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych dla osób powyżej 65. roku życia), i każdy program zdrowia lub działalność zarządzana przez podmiot utworzony na mocy tytułu I ACA.  Do przykładów podmiotów objętych ubezpieczeniem należą szpitale, przychodnie zdrowia, programy państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, agencje Medicaid (państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych dla osób o najniższych dochodach), społeczne ośrodki zdrowia, praktyki lekarskie, agencje domów opieki zdrowotnej, jak i Health Insurance Marketplaces. 

Podczas gdy proponowana reguła dotyczy tylko programów zdrowotnych i działań, które finansuje HHS, zagadnienia Rozdziału 1557 dotyczą większej ilości programów zdrowotnych i działań, które otrzymują federalną pomoc finansową z agencji wykonawczej.  Każda agencja ma organ wykonawczy programów zdrowotnych i działań, które finansuje; HHS zachęca inne agencje do przyjęcia standardów w proponowanej regule dla ich własnego egzekwowania Rozdziału 1557. 

 1. Czy proponowana reguła dotyczy Marketplaces?

Tak, zarówno federalne Marketplaces z uproszczonym systemem jak i państwowe Marketplaces są objęte Rozdziałem 1557.

 1. Jak podmioty objęte ubezpieczeniem powinni informować swoich konsumentów o ich prawach?

Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów praw obywatelskich, HHS proponuje, aby wszystkie podmioty objęte ubezpieczeniem umieściły zawiadomienia o konsumenckich prawach obywatelskich; dla podmiotów z ilością pracowników 15 lub więcej również wymagane jest posiadanie procedury składania i rozstrzygnięcia skarg z praw obywatelskich, i posiadanie pracownika wyznaczonego do koordynacji przestrzegania zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W ramach nowego wymogu objęte podmioty będą zobowiązane do umieszczania informacji, informując konsumentów niepełnosprawnych, jak i konsumentów o limited English proficiency (LEP, ograniczonej znajomości języka angielskiego) o prawie do otrzymania pomocy w komunikacji, i umieszczenie sloganów w  15 językach najczęściej używanych przez osoby z LEP(o ograniczonej znajomości języka angielskiego) na poziomie krajowym,  doradzając konsumentom o dostępności usług wsparcia językowego za darmo.

Aby zminimalizować obciążenie dla podmiotów objętych ubezpieczeniem, Office for Civil Rights (OCR) przygotował model zawiadomienia, z którego te podmioty mogą korzystać, jeśli zdecydują się; mogą również swobodnie tworzyć własne powiadomienia, jeśli chcą.  OCR planuje również przetłumaczyć model zawiadomienia w 15 najczęściej używanych językach przez osoby z LEP w całym kraju i zrobić przetłumaczone zawiadomienia dostępne dla podmiotów objętych ubezpieczeniem, które zechcą rozesłać przetłumaczone zawiadomienia.  Dodatkowo OCR planuje dostarczyć slogany, w 15 najczęściej używanych językach przez osoby z LEP w całym kraju, które jednostki objęte ubezpieczeniem  zobowiązane będą rozesłać.

 1. Co proponowana regulacja zapewnia individuals with limited English proficiency (LEP)?

Proponowana regulacja przyjmuje wieloletnią zasadę tytułu VI,  że podmioty objęte ubezpieczeniem muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić rzeczywisty dostęp osobom z LEP.  Standardy Tytułu VI włączone do proponowanego przepisu są elastyczne,biorąc pod uwagę takie czynniki jak charakter i znaczenie komunikacji, oraz, w stosownych przypadkach, częstotliwość, z którą pokryte ubezpieczeniem podmioty napotykają się na język używany przez osoby, dostępne środki podmiotu, i inne względy.. 

 1. Co proponowana regulacja zapewnia osobom niepełnosprawnym?

Proponowana regulacja jest zgodna z obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z Americans with Disabilities Act i Rozdziałem 504.  Jako taka, proponowana reguła wymaga efektywnej komunikacji, w tym poprzez zapewnienie pomocy i usług pomocniczych; ustanawia standardy w zakresie dostępności budynków i urządzeń; i wymaga, aby programy dostarczane za pośrednictwem technologii elektronicznej i informacyjnej były dostępne, chyba że jednostka może pokazać nadmierne obciążenia finansowe i administracyjne lub istotne zmiany w charakterze programu lub działania.  Podmioty objęte ubezpieczeniem muszą również zrobić odpowiednie modyfikacje swoich polityk, procedur i praktyk w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnością dostępu do programów i usług jednostek pokrytych ubezpieczeniem, chyba że podmiot może udowodnić, że spowodowałoby to zasadnicze zmiany ich programów lub usług.

 1. Jakie rodzaje dyskryminacji stanowią dyskryminacje ze względu na płeć?

W ramach proponowanego przepisu dyskryminacja płci obejmuje, ale nie ogranicza się do dyskryminacji ze względu na ciąże, stereotypy i tożsamość płciową. Ponad 25 lat temu w U.S. Supreme Court stwierdził, że dyskryminacja oparta o stereotypowe wyobrażenia o płci,  łącznie z właściwym zachowaniem, wyglądem i manierami, jest bezprawną dyskryminacja płci.  Zakres proponowanego przepisu w dyskryminacji tożsamości płci jest na podstawie tej decyzji i późniejszego orzecznictwa, jak również na przykładzie praktyk agencji federalnych. 

Proponowana zasada sprawia, że zaangażowanie HHS jest oczywistym, co do polityki, do zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i żąda komentarze na temat ostatecznej reguły, czy może ona zawierać najbardziej rozbudowany zestaw zabezpieczeń przed dyskryminacją wspierany przez sądy na bieżąco.

 1. Dla czego Office for Civil Rights (OCR) wybrał włączenie postanowień, które w szczególności dotyczą równego dostępu do programu na podstawie płci w programach i działaniach zdrowotnych?

Wiele postanowień proponowanej reguły, w tym te odnoszące się do obowiązków organizacji objętych ubezpieczeniem zapewnienie rzeczywistego dostępu osobom z Limited English Proficiency i skutecznej komunikacji osobom niepełnosprawnym, włączając długotrwale postanowienia praw obywatelskich, a tym samym staną się znane organizacjom podlegającym proponowanej regule.   Proponowana zasada zapewnia dodatkowe wytyczne w obszarach, w których zastosowanie tych zasad może nie być tak znajomo.  Ponieważ Rozdział 1557 jest pierwszym prawem federalnym praw obywatelskich, które zakazuję dyskryminacje płci w opiece zdrowotnej finansowanej przez władze federalne, proponowana reguła zawiera przepisy mające na celu edukacje konsumentów i podmiotów objętych ubezpieczeniem konkretnie o dyskryminacji płci w kontekście opieki zdrowotnej.  OCR także dostarcza dodatkowe informacje na temat stosowania zasad niedyskryminacji do ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych wsparć medycznych.

 1. Co wymaga postanowienie, które dotyczy w szczególności równego dostępu programu na podstawie płci w programach i działaniach zdrowotnych?

Proponowane postanowienie wymaga od podmiotów objętych ubezpieczeniem zapewnienia jednostkom równego dostępu do programów zdrowotnych i działań bez dyskryminacji ze względu na płeć i leczenia osób zgodnie z ich tożsamością płciową. Postanowienie to stosuje się do wszystkich programów zdrowotnych i działań, w tym dostęp do obiektów, administrowanych przez  podmioty objęte ubezpieczeniem.   Proponowane podejście jest zgodne z ostatnimi działaniami konsultacyjnymi i egzekucyjnymi podjętymi przez Department of Education (Departement Edukacji), Department of Justice (Departament Sprawiedliwości), a Equal Employment Opportunity Commission (Komisja do Spraw Równouprawnienia zawodowego).

 1. Co zabrania postanowienie dotyczące niedyskryminacji w ubezpieczeniu zdrowotnym i innym wsparciu medycznym?

Proponowane postanowienie zakazuje podmiotom objętych ubezpieczeniem dyskryminacje w oparciu o rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek lub niepełnosprawność w przypadku świadczenia lub zarządzania ubezpieczeniem zdrowotnym lub innego wsparcia medycznego.  Zakaz ten ma zastosowanie do wszystkich emitentów, ubezpieczeń zdrowotnych, które są odbiorcami federalnej pomocy finansowej, takiej jak wysokie ulgi podatkowe i obniżek składek podziału kosztów związanych z ubezpieczeniem oferowanym przez Marketplaces, lub płatności Medicare Part D. 

Zgodnie z proponowanym postanowieniem, objęty ubezpieczeniem podmiot nie może: odrzucić, anulować, ograniczyć lub odmówić wydania lub odnowienia polisy ubezpieczeniowej; odmówić lub ograniczyć zasięg roszczenia, lub wymusić dodatkowy podział kosztów lub inne ograniczenia lub zastrzeżenia; lub wykorzystać praktyki marketingowe lub otrzymywać korzyści z projektów, które dyskryminują na podstawie rasy, koloru skóry, pochodzenia, płci, wieku, czy niepełnosprawności.  Proponowana reguła nie wymaga planów na pokrycie żadnego konkretnego świadczenia lub usługi, ale podmiot objęty ubezpieczeniem nie może posiadać polisy ubezpieczeniowej, która działa w sposób dyskryminujący. 

Proponowane postanowienie również zabrania podmiotu objętemu ubezpieczeniem odmawiając jakichkolwiek roszczeń lub nałożenia dodatkowego podziału kosztów lub inne ograniczenia, na wszelkich świadczeniach opieki zdrowotnej, które są zazwyczaj dostępne wyłącznie dla osób jednej płci, w oparciu o fakt, że pleć przypisują w chwili narodzin, tożsamość płciową, lub na podstawie faktu, że zapisana płeć jest inna niż ta, dla której usługi opieki zdrowotnej są zwykle lub wyłącznie dostępne.

W ramach proponowanej reguły, wyraźne kategoryczne wykluczenia pokrycia ubezpieczeniem dla wszystkich świadczeń zdrowotnych związanych z przejściem płci są jawnie dyskryminujące.  Dodatkowo, w przypadku świadczenia lub zarządzania ubezpieczeniem zdrowotnym, lub innym medycznym wsparciem, podmiot objęty ubezpieczeniem nie może odmówić lub ograniczyć, lub odmówić roszczenie o wszelkie świadczenia zdrowotne związane z przemianą płci w razie gdy taka odmowa, lub ograniczenia wynikają w dyskryminowania osób transpłciowych.

 1. Czy proponowane postanowienie obejmuję dyskryminacje w sferze zatrudnienia?

Proponowana reguła przewiduje ograniczony zasięg dyskryminacji w sferze zatrudnienia.  Zasada stosuje się do świadczeń zdrowotnych dla pracowników nadanych przez pracodawcę, który odbiera federalną pomoc finansową i prowadzi przede wszystkim opiekę zdrowotną, w takich miejscach jak szpital lub dom opieki.  Zasada odnosi się także do świadczeń zdrowotnych oferowanych pracownikom przez podmiot, który nie prowadzi podstawowej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, jeśli jednostka otrzymuje fundusze federalne, które od razu wpływają do programu zdrowotnych świadczeń pracowniczych lub innego programu zdrowotnego.  W ostatnim wypadku, jednak, tylko pracownicy, którzy pracują dla programu zdrowotnego będą pokryte ubezpieczeniem.   Traktowanie proponowaną regułą dyskryminacji w sferze zatrudnienia w Rozdziale 1557 nie modyfikuję zabezpieczeń pod Tytułem VII Civil Rights Act lub innych normach prawa o prawach obywatelskich, o których mowa w Rozdziale 1557.

 1. Czy proponowana reguła obejmuje zwolnienie religijne?

Proponowana reguła wymaga komentarza, czy Rozdział 1557 powinien obejmować szczególne zwolnienie dla organizacji religijnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie.  Nic w regule nie wpływa na stosowanie istniejących zabezpieczeń dla wierzeń i praktyk religijnych, takich jak prawo sumienia, Religious Freedom Restoration Act, przepisów Affordable Care Act dotyczących aborcji, lub przepisach wydanych na podstawie Affordable Care Act w zakresie profilaktycznych usług zdrowotnych. 

 1. Czy mogę przejrzeć proponowaną regulację?

Tak. Możesz zobaczyć kopię proponowanej regulacji pod adresem https://www.federalregister.gov/public-inspection, lub znaleźć link na stronie OCR pod adresem http://www.hhs.gov/ocr.

 1. Czy mogę otrzymać kopię regulacji w dużym druku, alfabetem Braille'a, lub w innym alternatywnym formacie?

Tak.  Aby uzyskać kopię w innym formacie, napisz do Office for Civil Rights pod adresem[email protected] i podaj specyfikacje formatu lub zadzwoń pod nasz bezpłatny numer (800) 368-1019 lub (800) 537-7697 (TDD) z pytaniem o pomoc.

 1. Kiedy kończy się okres komentowania publicznego dla Notice of Proposed Rulemaking i jak ja mogę komentować proponowaną regulację?

Okres komentowania publicznego dla Notice of Proposed Rulemaking kończy się 9 listopada 2015 roku.   Uwagi możesz złożyć, identyfikowane przez RIN 0945-AA02 (lub nr Docket ID 2015-22043), dowolnym sposobem podanym dalej:

Federalna strona internetową dla przeglądu ustaw: Możesz złożyć uwagi elektronicznie pod adresem http://www.regulations.gov. Postępuj zgodnie z instrukcjami składania uwag elektronicznych. Załączniki powinny być w programie Microsoft Word lub Excel; jednak Office for Civil Rights woli żeby były złożone za pomocą programu Microsoft Word.

Standardowa, Expresowa lub "z dostarczeniem następnego dnia rano" Poczta, USA:  Można wysłać pocztą pisemne uwagi (jeden oryginał i dwie kopie) wyłącznie na poniższy adres: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA02), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201. Wysłane komentarze mogą być opóźnione w dostawie z powodu procedur bezpieczeństwa. Proszę zapewnić wystarczająco dużo czasu na wysłane komentarze dla dostarczenia ich na czas w przypadku opóźnień dostaw.

Osobista dostawa lub usługi kurierskie: Jeśli wolisz, możesz dostarczyć (ręcznie lub kurierem) swoje pisemne uwagi (jeden oryginał i dwie kopie) tylko na poniższy adres: Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA02), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue, SW., Washington, DC 20201. (Ponieważ wejście do wnętrza budynku Hubert H. Humphrey nie jest łatwo dostępne dla osób bez identyfikacji rządu federalnego, komentujących zachęca się do opuszczenia swoich komentarzy w otwory dla poczty: znajdujące się w głównym holu budynku.

 1. Czy mogę przeglądać i komentować Department’s Initial Regulatory Assessment (Wstępną nadzorującą ocenę Departamentu) w odniesieniu do Notice of Proposed Rulemaking?

Tak.  Możesz przejrzeć kopię Department’s Initial Regulatory Assessment Notice of Proposed Rulemaking pod adresem  https://www.federalregister.gov/public-inspection, lub na stronie internetowej Office for Civil Rights http://www.hhs.gov/ocr.  Możesz komentować Initial Regulatory Assessment przez jedną z wymienionych powyżej opcji.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on November 12, 2015