Arkusz Informacyjny: Nondiscrimination in Health Programs and Activities (Niedopuszczenie dyskryminacji w programach zdrowotnych i w działaniach w dziedzinie zdrowia publicznego) przez proponowana regule

Rozdział 1557 Affordable Care Act

Department of Health and Human Services (HHS, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej) wydał proponowaną normę prawa dla wsparcia równości i zmniejszenia nierówności w opiece zdrowotnej.  Proponowana zasada, Nondiscrimination in Health Programs and Activities, pomoże niektórej liczbie ludności, która jest najbardziej narażona na dyskryminację i pomoże zapewnić tej populacji równy dostęp do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego.  Proponowana zasada łączy i dostosowuję istniejące, dobrze ugruntowane federalne ustawy o prawach obywatelskich[1] i wyjaśnia standardy, które HHS (Departament Zdrowia i Opieki Społecznej) zastosuje w realizacji Rozdziału 1557 Affordable Care Act, który mówi, że ludzie nie mogą być przedmiotem dyskryminacji ze względu na ich rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek lub niepełnosprawność.

Opierając się na długotrwale i znane zasady praw obywatelskich, proponowana reguła robi ważne kroki do przodu.  Rozdział 1557 jest pierwszą federalną ustawą praw obywatelskich, która zakazuję dyskryminacje na podstawie płci w ochronie zdrowia.  Rozciąga ochronę niedyskryminacji dla osób korzystających z pokrycia ubezpieczeniem przez Health Insurance Marketplaces oraz niektóre inne plany ubezpieczenia zdrowotnego.  I zapewnia, że programy zdrowotne HHS są objęte regułą.

Proponowana norma wyjaśnia konsumentom informacje na temat ich praw wynikających z prawa i zapewnia jasność podmiotom objętych ustawą na temat ich obowiązków. Rozdział 1557 obowiązuje od jego wejścia w życie w 2010 roku i HHS Office for Civil Rights (OCR, Biuro Praw Obywatelskich) przestrzega postanowienie od czasu jego uchwalenia.

Postanowienia szczegółowe

Podstawowym wymogiem prawa jest to, że konsumentom nie można zabronić prawa do opieki zdrowotnej czy ubezpieczenia zdrowotnego lub dyskryminować w inny sposób w zasięgu usług zdrowotnych lub ubezpieczenia ze względu na ich rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek lub niepełnosprawność.  Proponowana zasada odnosi się do niektórych populacji, które w przeszłości były dyskryminowane.  Na przykład, proponowana reguła obejmuje zakazy dyskryminacji tożsamości płciowej jako formę dyskryminacji ze względu na płeć, zwiększa pomoc językową dla osób o ograniczonej znajomości języka angielskiego i wymaga skutecznej komunikacji dla osób niepełnosprawnych.  Ogólnie rzecz biorąc, proponowane regulacje zapewniają, że konsumenci mają równy dostęp do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia zdrowotnego przewidzianego w Affordable Care Act.

Proponowana zasada ma zastosowanie do każdego programu zdrowia lub działalności, gdzie każdy otrzymuje fundusze z HHS, takie jak szpitale, które przyjmują pacjentów Medicare (Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych dla osób powyżej 65. roku życia) i lekarzy, którzy leczą pacjentów Medicaid (Państwowy system ubezpieczeń zdrowotnych dla osób o najniższych dochodach). To dotyczy każdego programu zdrowotnego, którym HHS zarządza.  I dotyczy to również  Marketplaces i wszystkie plany oferowane przez emitentów, które uczestniczą w tych Marketplaces.

Zabezpieczenia przeciw dyskryminacji płci

Proponowana zasada wymaga, że kobiety powinny być traktowane na równi z mężczyznami w ochronie zdrowia i ubezpieczeniu, które otrzymują.  Co więcej, zasada wyjaśnia, że dyskryminacja ze względu na płeć obejmuje również dyskryminacje ze względu na tożsamość płciową. Na przykład -

  • Osobom nie można odmówić opieki zdrowotnej lub ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie ich płci, w tym ich tożsamości płciowej.
  • Osoby te muszą być traktowane zgodnie z ich tożsamością płciową, w tym z dostępem do obiektów.
  • Specyficznej opieki zdrowotnej ze względu na płeć nie można odmówić lub ograniczyć tylko dla tego, że osoba ubiegająca się o takie usługi identyfikuje się jako należącą do innej płci.  Na przykład, operator może odmówić indywidualnego leczenia raka jajnika, w oparciu o identyfikację osobnika jako transgenderowego mężczyznę, gdzie leczenie jest wskazane z medycznego punktu widzenia.  
  • Wyraźne kategoryczne wykluczenia pokrycia ubezpieczeniem dla wszystkich świadczeń zdrowotnych związanych z przejściem płci są jawnie dyskryminujące.  Inne wyłączenia dla opieki zdrowotnej przy zmianie płci będą oceniane na podstawie indywidualnego przypadku.

HHS poszukuje opinii i uwag w sprawie proponowanego przepisu. W odniesieniu do przepisów proponowanych postanowień dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, na przykład:

  • Proponowana zasada sprawia, że zaangażowanie HHS jest oczywistym, co do polityki, do zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i żąda komentarz na temat ostatecznej reguły, czy może ona zawierać najbardziej rozbudowany zestaw zabezpieczeń  przed dyskryminacją wspierany przez sądy na bieżąco. 
  • Proponowana reguła wymaga komentarza, czy Rozdział 1557 powinien obejmować szczególne zwolnienie dla organizacji religijnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie zwolnienie będzie.  Nic w regule nie wpływa na stosowanie istniejących zabezpieczeń dla wierzeń i praktyk religijnych, takich jak prawo sumienia i przepisów wydanych na podstawie ACA w zakresie profilaktycznych usług zdrowotnych.

 

Komunikacja z osobami o ograniczonej znajomości języka angielskiego i osobami niepełnosprawnymi

Proponowana regulacja przyjmuje wieloletnią zasadę,  że podmioty objęte ubezpieczeniem muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić rzeczywisty dostęp osobom z ograniczoną znajomością języka angielskiego.  Określając co standard wymaga, OCR oceni każdy przypadek na podstawie faktów, łącznie z rodzajem komunikacji, oraz, w stosownych przypadkach, jak często podmiot spotyka osoby, które mówią językiem sprawy i zasoby podmiotu.

W ramach proponowanej reguły objęte ubezpieczeniem podmioty będą zobowiązane do:

  • Zamieszczenia ogłoszenia o prawach konsumentów dostarczając informacji na temat pomocy w komunikacji; i
  • Zamieszczenia sloganów, w 15 najczęściej [2] używanych językach przez osoby z LEP w całym kraju, zaznaczając dostępność takiej pomocy.

W celu zmniejszenia obciążeń i kosztów, OCR zapewni egzemplarze zawiadomień i przetłumaczone slogany na użytek podmiotów objętych ubezpieczeniem.  Dodatkowo OCR przetłumaczy ogłoszenie w 15 językach i zapewni przetłumaczone ogłoszenie podmiotom objętych ubezpieczeniem, w wypadku gdy oni zechcą zamieścić jedno lub więcej ogłoszeń dla swoich konsumentów.

Zgodnie z istniejącymi wymogami, proponowana norma wymaga również od podmiotów objętych ubezpieczeniem zapewnienia skutecznej komunikacji dla osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępu do pomocy i usług pomocniczych, w tym alternatywnych formatów i tłumaczy języka migowego, chyba że jednostka może wykazać nadmierne obciążenia lub istotne zmiany.  Ogłoszenia, które podmioty objęte ubezpieczeniem muszą zamieszczać dostarczają informacje również na temat tych usług.  Proponowana zasada zawiera również znane wymagania dotyczące dostępności urządzeń i technologii i wymaga rozsądnych zmian polityk i praktyk, w których konieczne jest zapewnienie równego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres ubezpieczenia zdrowotnego na Marketplaces i innych planach w sferze ochrony zdrowia.

Proponowane postanowienie zakazuje dyskryminacje w sferze ubezpieczeń zdrowotnych w oparciu o rasę, kolor skóry, narodowość, płeć, wiek lub niepełnosprawność .  Między innymi oznacza to, że  emitent, który uczestniczy w Marketplace nie może zaprzeczyć, anulować, ograniczyć lub odmówić wydania lub odnowienia którejkolwiek z jego polis ubezpieczeniowych lub wykorzystać praktyki marketingowe lub wzory świadczeń, które dyskryminują na każdej z tych podstaw.  Same Marketplaces muszą także działać w sposób niedyskryminacyjny.  Szpitale i pewni inni dostawcy opieki zdrowotnej, którzy otrzymują federalną pomoc finansową od HHS są również odpowiedzialni za dyskryminację w planach zdrowotnych, które oferują swoim pracownikom. 

Prawa konsumentów

Jeśli osoby wierzą, że były przedmiotem dyskryminacji w opiece zdrowotnej, mogą wnosić skargi bezpośrednio do OCR.  Zgodnie z istniejącymi federalnymi przepisami praw obywatelskich, proponowana reguła przewiduje prywatne prawo do roszczeń, dając osobom możliwości złożenia pozwu zgodnie z Rozdziałem 1557.  

Społeczne komentarze

NPRM (Zawiadomienie o proponowanym tworzeniu przepisów) poszukuje komentarze na temat wielu zagadnień, aby lepiej zrozumieć doświadczenia osób na temat dyskryminacji w opiece zdrowotnej i doświadczeń podmiotów objętych ubezpieczeniem w przestrzeganiu praw federalnych w prawach obywatelskich.  Zapisy będą otwarte w ciągu 60 dni - do dnia 9 listopada 2015 roku - dla członków społeczeństwa dla przedstawiania uwag na temat proponowanego przepisu.  OCR rozważy te uwagi, gdyż przygotowuje ostateczne postanowienie dla wdrożenia Rozdziału 1557.

Tekst rozporządzenia w języku angielskim jest dostępny pod adresem https://www.federalregister.gov/public-inspection.  Przetłumaczone streszczenia rozporządzenia będą wkrótce dostępne pod adresem www.hhs.gov/ocr. Jeśli potrzebujesz rozporządzenie lub streszczenie w alternatywnym formacie, proszę zadzwoń pod numer (800) 368-1019 lub (800) 537-7697 (TDD) i poproś o pomoc lub napisz e-mail pod adres[email protected]

Uwagi możesz złożyć, identyfikowane przez RIN 0945-AA02, elektronicznie na stronie http://www.regulations.gov, pocztą pod adres U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, lub dostarczyć osobiście lub kurierem. 

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony OCR www.hhs.gov/ocr.[1]Tytuł VI Civil Rights Act z 1964 roku, rozdział 504 Rehabilitation Act z 1973 roku, tytuł IX Education Amendments z 1972 roku, i Age Discrimination Act z 1975 roku.
[2] Hiszpański, chiński, wietnamski, koreański, tagalog, rosyjski, arabski, francuski Creole, francuski, portugalski, polski, japoński, włoski, niemiecki i perski (farsi).

 

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on November 12, 2015