Papel ng Impormasyon: Ipinapanukalang Patakaran sa Nondiscrimination in Health Programs and Activities (Hindi Pandidiskrimina sa Mga Programa at Gawaing Pangkalusugan)

Seksyon 1557 ng Batas sa Affordable Care Act

Ang Department of Health and Human Services (HHS, Departamento ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao) ay nag-isyu ng ipinapanukalang patakaran upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa kalusugan at bawasan ang mga pagkakaiba sa pangangalagang pangkalusugan.  Tutulungan ng ipinapanukalang patakaran, Nondiscrimination in Health Programs and Activities, ang ilan sa mga populasyon na pinakanaapektuhan sa diskriminasyon at tutulong na bigyan ang mga populasyong iyon ng pantay na access sa pangangalagang pangkalusugan at saklaw sa kalusugan.  Pinagtutugma nito ang mga proteksyong ipinagkakaloob ng mga dati na at mahusay na ipinatutupad na karapatang sibil ng pederal,[1] at nililinaw ang mga pamantayang ilalapat ng HHS sa pagpapatupad sa Seksyon 1557 ng Affordable Care Act, kung saan nakasaad na ang mga indibidwal ay hindi maaaring diskriminahin batay sa kanilang lahi, kulay, pinagmulang bansa, kasarian, edad o kapansanan.

Bilang karagdagan sa mga matagal na at pamilyar na prinsipyo sa mga karapatang sibil, pinangungunahan ng panukalang patakaran ang mahahalagang hakbangin.  Ang Seksyon 1557 ay ang unang batas sa mga karapatang sibil ng pederal na nagbabawal sa diskriminasyon batay sa kasarian sa pangangalagang pangkalusugan.  Ipinapaabot nito ang mga proteksyon sa hindi pandidiskrimina sa mga indibidwal na nakatala sa saklaw sa pamamagitan ng Mga Health Insurance Marketplaces at ilang partikular na plano sa saklaw ng kalusugan.  At isinasaad dito na ang mga programang pangkalusugan ng HHS ay sinasaklaw ng patakaran.

Ipinapaliwanag ng panukalang patakaran ang mga karapatan ng mga consumer sa ilalim ng batas at nililinaw sa mga sinasaklaw na entity ang tungkol sa kanilang mga obligasyon. Ang Seksyon 1557 ay ipinapatupad na simula pa noong isinabatas ito noong 2010 at ipinapatupad din mula pa noon ng HHS (Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao) Office for Civil Rights (OCR, Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil) ang probisyon.

Mga Partikular na Probisyon

Ang pangunahing hinihingi ng batas ay hindi maaaring tanggihan ang mga consumer ng mga serbisyong pangkalusugan o saklaw sa kalusugan o madiskrimina laban sa iba pang mga paraan sa mga serbisyong pangkalusugan o saklaw sa kalusugan dahil sa kanilang lahi, kulay, pinagmulang bansa, kasarian, edad o kapansanan.  Tinutugunan ng panukalang patakaran ang ilan sa mga populasyon na dati nang naging biktima ng diskriminasyon.  Halimbawa, kasama sa panukalang patakaran ang mga paghihigpit sa diskriminasyon sa kinikilalang kasarian bilang uri ng sekswal na diskriminasyon, pinapahusay ang tulong sa wika para sa mga taong may limitadong kasanayan sa Ingles, at nangangailangan ng epektibong pakikipag-ugnayan para sa mga indibidwal na may mga kapansanan.  Sa pangkalahatan, tinitiyak ng panukalang patakaran na mayroong pantay na access ang mga consumer sa pangangalagang pangkalusugan at saklaw sa kalusugan na ipinagkakaloob ng Affordable Care Act.

Ang panukalang patakaran ay nalalapat sa anumang programa o gawaing pangkalusugan, alinmang bahagi nito na nakakatanggap ng pondo mula sa HHS, gaya ng mga ospital na tumatanggap ng mga pasyente ng Medicare o mga doktor na gumagamot sa mga pasyente ng Medicaid. Nalalapat ito sa anumang programang pangkalusugan na pinapangasiwaan mismo ng HHS.  At nalalapat ito sa Mga Marketplaces at sa lahat ng planong iniaalok ng mga tagapag-isyu na lumalahok sa Mga Marketplaces na iyon.

Mga Proteksyon Laban sa Sekswal na Diskriminasyon

Iniaatas ng panukalang patakaran na dapat tratuhin ang kababaihan nang patas gaya sa kalalakihan pagdating sa pangangalagang pangkalusugan na natatanggap nila at insurance na nakukuha nila.  Higit pa riyan, nililinaw ng patakaran na kabilang sa sekswal na diskriminasyon ang diskriminasyon batay sa kinikilalang kasarian. Halimbawa -

  • Hindi maaaring tanggihan ang mga indibidwal ng pangangalagang pangkalusugan o saklaw sa kalusugan batay sa kanilang kasarian, kasama ang kanilang kinikilalang kasarian.
  • Dapat tratuhin ang mga indibidwal alinsunod sa kanilang kinikilalang kasarian, kabilang ang access sa mga pasilidad.
  • Ang pangangalagang pangkalusugan na partikular sa kasarian ay hindi maaaring tanggihan o limitahan dahil lang kabilang sa ibang kasarian ang taong humihingi ng mga naturang serbisyo.  Halimbawa, hindi maaaring tanggihan ng isang provider ang isang indibidwal ng panggagamot para sa kanser sa ovary, batay sa pagkakakilanlan ng indibidwal bilang isang transgender, kung saan medikal na nakasaad ang panggagamot.  
  • Ang tahasang kategorikal na pagbubukod sa saklaw para sa lahat ng serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nauugnay sa pagpapalit ng kasarian ay diskriminasyong batay sa hitsura.  Ang iba pang mga pagbubukod para sa pangangalaga sa pagpapalit ng kasarian ay susuriin batay sa sitwasyon.

Humihingi ang HHS ng feedback at komento ng publiko sa panukalang patakaran. Hinggil sa mga probisyon ng panukalang patakaran sa sekswal na diskriminasyon, halimbawa:

  • Binibigyang linaw ng panukalang patakaran ang pangako ng HHS, pagdating sa usaping pampatakaran, na ipagbawal ang diskriminasyon batay sa sexual orientation, at humihingi ng komento sa kung paano maisasama ng isang pinal na patakaran ang pinakamahuhusay na hanay ng proteksyon laban sa diskriminasyon na kasalukuyang sinusuportahan ng mga hukuman. 
  • Hinihingi rin ng panukalang patakaran ang komento ukol sa pagkakaroon ng Seksyon 1557 ng pagbubukod para sa mga panrelihiyong organisasyon at kung ano ang dapat na saklaw ng anumang naturang pagbubukod.  Walang anumang nakasaad sa patakaran ang makakaapekto sa paglalapat ng mga dati nang proteksyon para sa mga panrelihiyong paniniwala at kaugalian, gaya ng mga batas na sumasaklaw sa provider at mga regulasyong inisyu sa ilalim ng ACA na nauugnay sa mga serbisyong pang-iwas sa sakit.

Pakikipag-ugnayan sa Mga Indibidwal na may Limitadong Kasanayan sa Ingles at sa Mga Indibidwal na may Mga Kapansanan

Pinapagtibay ng panukalang patakaran ang matagal nang prinsipyo na dapat gumawa ng makatwirang hakbang ang mga sinasaklaw na entity upang magbigay ng makabuluhang access sa mga indibidwal na may limitadong kasanayan sa Ingles.  Sa pagpapasya ukol sa hinihingi ng pamantayan, susuriin ng OCR ang bawat kaso batay sa mga tunay na impormasyon nito, kasama ang uri ng pakikipag-ugnayan, at gaya ng naaangkop, ang dalas ng pagharap ng entity sa mga indibidwal na nagsasalita ng wikang pinag-uusapan at ang mga pinagkukunan ng entity.

Sa ilalim ng panukalang patakaran, kakailanganin ng mga sinasaklaw na entity na:

  • Magpaskil ng abiso sa mga karapatan ng consumer na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa tulong sa pakikipag-ugnayan; at
  • Magpaskil ng mga tagline sa nangungunang 15 wikang[2] sinasalita ng mga indibidwal na may LEP sa buong bansa, na nagsasaad ng pagiging available ng naturang tulong.

Upang mabawasan ang mga pananagutan at gastusin, magbibigay ang OCR ng sampol na abiso at naisaling mga tagline sa ibang wika para gamitin ng mga sinasaklaw na entity.  Bukod pa riyan, isasalin ng OCR ang abiso sa 15 wika at ibibigay ang mga isinaling abiso sa mga sinasaklaw na entity, sakaling hilingin nilang ipaskil ang isa o higit pa sa mga abisong iyon para sa kanilang mga consumer.

Alinsunod sa mga dati nang hinihingi, kinakailangan din ng panukalang patakaran sa mga sinasaklaw na entity na magkaloob ng epektibong pakikipag-ugnayan para sa mga indibidwal na may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mga karagdagang pantulong at serbisyo, kabilang ang mga alternatibong format at interpreter ng sign language, maliban kung may maipapakita ang entity na hindi makatwirang pananagutan o napakahalagang pagbabago.  Ang abisong dapat ipaskil ng mga sinasaklaw na entity ay nagbibigay rin ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong ito.  Isinasama rin ng panukalang patakaran ang mga pamilyar na hinihinging nauugnay sa pagiging naa-access ng mga pasilidad at teknolohiya at nangangailangan ng mga makatwirang pagbabago sa mga patakaran at kasanayan kung kailangan upang magkaloob ng patas na access para sa mga taong may kapansanan.

Saklaw ng Insurance sa Kalusugan sa Mga Marketplaces at Iba Pang Mga Planong Pangkalusugan

Ipinagbabawal ng panukalang patakaran ang diskriminasyon sa saklaw ng insurance sa kalusugan batay sa lahi, kulay, pinagmulang bansa, kasarian, edad o kapansanan.  Higit pa riyan, nangangahulugan ito na hindi maaaring tutulan, kanselahin, limitahan o tanggihan ng tagapag-isyu na lumalahok sa Marketplace ang pag-isyu o pag-renew ng alinman sa mga polisa ng insurance nito o paggamit ng mga kasanayan sa marketing o disenyo ng benepisyo na nagdidiskrimina sa alinman sa mga pundasyong ito.  Dapat ding tumakbo ang mismong Mga Marketplaces sa paraang hindi nandidiskrimina.  At ang mga ospital at ilang partikular na provider ng pangangalagang pangkalusugan na nakakatanggap ng tulong pinansyal ng pederal mula sa HHS ay mananagot din sa diskriminasyon sa mga planong pangkalusugan na inaalok ng mga ito sa kanilang mga empleyado. 

Mga Karapatan ng Consumer

Kung sa palagay ng mga indibidwal ay nabiktima sila ng diskriminasyon sa pangangalagang pangkalusugan, maaari silang direktang maghain ng mga reklamo sa OCR.  Kaugnay ng mga dati nang batas ng pederal ukol sa mga karapatang sibil, ipinagkakaloob ng panukalang patakaran ang pribadong karapatang kumilos, na nagbibigay sa mga indibidwal ng kakayahang magsampa ng kaso sa ilalim ng Seksyon 1557.  

Pampublikong Komento

Humihingi ang NPRM ng komento sa iba't ibang isyu upang mas maunawaan ang mga karanasan ng mga indibidwal sa diskriminasyon sa pangangalagang pangkalusugan at mga karanasan ng mga sinasaklaw na entity sa pagsunod sa mga batas ng pederal ukol sa mga karapatang sibil.  Ibubukas ang talaan sa loob ng 60 araw – hanggang Nobyembre 9, 2015 -- para magkomento ang mga miyembrong publiko sa panukalang patakaran.  Pag-iisipan ng OCR ang mga komentong iyon habang nagpaplano ito ng pinal na patakaran upang ipatupad ang Seksyon 1557.

Ang teksto ng regulasyon sa Ingles ay available sa https://www.federalregister.gov/public-inspection.  Ang mga nakasaling buod ng regulasyon ay malapit nang maging available sa www.hhs.gov/ocr. Kung kailangan mo ang regulasyon o buod sa isang alternatibong format, mangyaring tumawag sa (800) 368-1019 o (800) 537-7697 (TDD) para sa tulong o mag-email sa [email protected]

Maaari kang magsumite ng mga komento, na tinutukoy ng RIN 0945-AA02, online sa pamamagitan ng http://www.regulations.gov, sa pamamagitan ng koreo sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, o sa pamamagitan ng personal na pag-abot o pagpapadala sa koreo. 

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring pumunta sa website ng OCR sa www.hhs.gov/ocr.[1] Titulo VI ng Civil Rights Act ng 1964, Seksyon 504 ng Rehabilitation Act ng 1973, Titulo IX ng Education Amendments ng 1972, at ang Age Discrimination Act ng 1975.
[2] Spanish, Chinese, Vietnamese, Korean, Tagalog, Russian, Arabic, French Creole, French, Portuguese, Polish, Japanese, Italian, German at Persian (Farsi).

 

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on November 12, 2015