Trang Thông Tin: Quy Tắc Đề Xuất Nondiscrimination in Health Programs and Activities (Không Phân Biệt Đối Xử trong Các Chương Trình và Hoạt Động Y Tế )

Mục 1557 Affordable Care Act

Department of Health and Human Services (HHS, Bộ Y Tế và Các Dịch Vụ Nhân Sinh) đã ban hành một quy tắc đề xuất để nâng cao công bằng y tế và giảm các chênh lệch trong chăm sóc y tế.  Quy tắc đề xuất, Nondiscrimination in Health Programs and Activities, sẽ hỗ trợ một số bộ phận cư dân dễ bị phân biệt đối xử và sẽ giúp các bộ phận cư dân này được tiếp cận công bằng đến các dịch vụ chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế.  Đề xuất này phối hợp hài hòa các chính sách bảo vệ của các luật lâu đời hiện có của liên bang về quyền công dân, [1] và nêu rõ các tiêu chuẩn mà HHS sẽ áp dụng khi thực thi Mục 1557 Affordable Care Act, và mục này có quy định cấm đối xử phân biệt với các cá nhân trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, giới tính, tuổi, hay tình trạng khuyết tật.

Xây dựng dựa trên nền tảng các quy tắc lâu đời và quen thuộc về quyền công dân, quy tắc đề xuất đã có những bước tiến quan trọng.  Mục 1557 là luật liên bang đầu tiên về quyền công dân cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính trong chăm sóc y tế.  Mục này mở rộng phạm vi bảo vệ chống phân biệt đối xử cho các cá nhân có bảo hiểm y tế với Health Insurance Marketplaces và các chương trình bảo hiểm y tế nhất định khác.  Và mục này quy định rằng các chương trình y tế của HHS cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc.

Quy tắc đề xuất giải thích các quyền của khách hàng theo luật và nêu rõ các bổn phận của các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc. Mục 1557 có hiệu lực kể từ khi được ban hành năm 2010 và Office for Civil Rights (OCR, Văn Phòng Quyền Công Dân) của HHS là cơ quan đảm bảo thực thi các điều khoản đó kể từ khi ban hành.

Các Điều Khoản Cụ Thể

Yêu cầu cơ bản của luật là các khách hàng không thể bị từ chối dịch vụ y tế hay bảo hiểm y tế hay bị phân biệt đối xử theo các cách khác trong dịch vụ hay bảo hiểm y tế vì chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, giới tính, tuổi, hay tình trạng khuyết tật của họ.  Quy tắc đề xuất tập trung vào một số bộ phận cư dân đã từng bị phân biệt đối xử trong một thời gian dài.  Ví dụ, quy tắc đề xuất bao gồm các điều khoản cấm phân biệt đối xử theo định hướng giới tính giống như một dạng phân biệt đối xử theo giới tính, tăng cường hỗ trợ ngôn ngữ cho những người có trình độ Tiếng Anh hạn chế, và yêu cầu có biện pháp giao tiếp hiệu quả với những người khuyết tật.  Nhìn chung, quy tắc đề xuất đảm bảo rằng khách hàng được tiếp cận công bằng đến các dịch vụ chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế theo Affordable Care Act.

Quy tắc đề xuất áp dụng cho bất kỳ chương trình hay hoạt động y tế, và bất kỳ thành phần nào của các chương trình hay hoạt động y tế đó nhận ngân sách từ HHS, như các bệnh viện nhận bệnh nhân Medicare hay các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Medicaid. Đề xuất được áp dụng cho bất kỳ chương trình y tế nào do chính HHS quản lý.  Và nó được áp dụng cho Marketplaces và cho tất cả các chương trình bảo hiểm của các công ty bảo hiểm tham gia vào Marketplaces.

Các Chính Sách Bảo Vệ Chống Lại Phân Biệt Đối Xử Theo Giới Tính

Quy tắc đề xuất quy định rằng phụ nữ phải được đối xử bình đẳng như nam giới trong các dịch vụ chăm sóc y tế mà họ nhận được và trong các gói bảo hiểm y tế mà họ mua.  Ngoài ra, quy tắc cũng nêu rõ rằng phân biệt đối xử theo giới tính bao gồm phân biệt đối xử theo định hướng giới tính. Ví dụ -

  • Các cá nhân không thể bị từ chối chăm sóc y tế hay bảo hiểm y tế trên cơ sở giới tính của họ, bao gồm cả định hướng giới tính của họ.
  • Các cá nhân phải được đối xử phù hợp với định hướng giới tính của họ, bao gồm cả việc tiếp cận các cơ sở y tế.
  • Dịch vụ chăm sóc y tế riêng cho từng giới không thể bị từ chối hay hạn chế chỉ vì người cần các dịch vụ đó xác định bản thân thuộc một giới tính khác.  Ví dụ, một bác sĩ không thể từ chối điều trị ung thư buồng trứng cho một người chỉ vì người đó xác định bản thân là người chuyển giới từ nữ sang nam, mà trong đó việc điều trị là cần thiết về mặt y tế.  
  • Việc loại trừ thẳng thừng bảo hiểm cho tất cả các dịch vụ y tế liên quan đến chuyển giới là phân biệt đối xử dựa trên bề ngoài.  Các loại trừ khác đối với dịch vụ chăm sóc y tế liên quan đến chuyển giới sẽ được đánh giá tùy từng trường hợp.

HHS mong muốn nhận được các phản hồi và ý kiến đóng góp cho quy tắc đề xuất. Ví dụ như, liên quan đến các điều khoản của quy tắc đề xuất về phân biệt đối xử theo giới tính:

  • Quy tắc đề xuất nêu rõ cam kết của HHS, về mặt chính sách, đối với việc cấm phân biệt đối xử dựa trên định hướng giới tính, và cần ý kiến đóng góp sao cho một quy tắc cuối cùng có thể bao gồm các chính sách bảo vệ mạnh mẽ nhất chống phân biệt đối xử, mà các chính sách bảo vệ này liên tục được tòa án đảm bảo hỗ trợ. 
  • Quy tắc đề xuất cũng cần ý kiến đóng góp về việc liệu Mục 1557 có nên bao gồm ngoại lệ cho các tổ chức tôn giáo hay không và phạm vi của các ngoại lệ này đến đâu.  Không có điều nào trong quy tắc ảnh hưởng đến việc áp dụng các luật bảo vệ hiện tại cho các tín ngưỡng và thông lệ tôn giáo, như luật y đức và các quy định được ban hành theo ACA liên quan đến các dịch vụ y tế dự phòng.

 

Giao Tiếp với Người có Trình Độ Tiếng Anh Hạn Chế và với Người Khuyết Tật

Quy tắc đề xuất áp dụng nguyên tắc lâu đời quy định rằng các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc phải có các biện pháp hợp lý để giúp người có trình độ Tiếng Anh hạn chế tiếp cận dịch vụ.  Để xác định tiêu chuẩn này yêu cầu những gì, OCR sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể dựa trên các thông tin của trường hợp đó, bao gồm bản chất của vấn đề giao tiếp, và, nếu phù hợp, tần suất mà tổ chức phục vụ những người nói thứ ngôn ngữ đó và các nguồn lực của tổ chức.

Theo quy tắc đề xuất, các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc được yêu cầu phải:

  • Đăng một thông báo về quyền khách hàng có thông tin về các dịch vụ hỗ trợ giao tiếp; và
  • Đăng ghi chú bằng 15 ngôn ngữ phổ biến nhất[2] của các cá nhân LEP (có trình độ tiếng Anh hạn chế) trên cả nước, để họ biết rằng có các dịch vụ hỗ trợ giao tiếp đó.

Để giảm các gánh nặng và chi phí, OCR sẽ cung cấp mẫu thông báo và các ghi chú được chuyển ngữ để các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc sử dụng.  Ngoài ra, OCR sẽ dịch thông báo sang 15 ngôn ngữ và cung cấp các thông báo được chuyển ngữ cho các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc, nếu họ muốn đăng một hoặc nhiều thông báo đó cho khách hàng của họ đọc.

Phù hợp với các yêu cầu hiện tại, quy tắc đề xuất cũng yêu cầu các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc hỗ trợ giao tiếp hiệu quả cho người khuyết tật bằng cách giúp họ tiếp cận các biện pháp hỗ trợ và dịch vụ bổ sung, bao gồm các định dạng thay thế và phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu, trừ khi tổ chức đó có thể chứng minh rằng việc đó là quá sức họ hay buộc họ phải sửa đổi về cơ bản.  Thông báo mà các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc phải đăng cũng cung cấp thông tin về các dịch vụ này.  Quy tắc đề xuất cũng bao gồm các yêu cầu quen thuộc liên quan đến khả năng tiếp cận các cơ sở và công nghệ, và yêu cầu điều chỉnh hợp lý các chính sách và thực hành nếu cần thiết để người khuyết tật được tiếp cận công bằng.

 

Phạm Vi Bảo Hiểm của Bảo Hiểm Y Tế trong Marketplaces và Các Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Khác.

Quy tắc đề xuất nghiên cấm phân biệt đối xử trong bảo hiểm y tế dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia nguồn gốc, giới tính, tuổi, hay tình trạng khuyết tật.  Nằm trong số những điều khác, điều này có nghĩa là một công ty bảo hiểm tham gia vào Marketplace không được phép từ chối, hủy, giới hạn, hay khước từ cung cấp hoặc gia hạn bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào của công ty hay áp dụng các thực hành tiếp thị hoặc các thiết kế quyền lợi phân biệt đối xử dựa vào bất kỳ cơ sở nào kể trên.  Bản thân Marketplaces cũng phải hoạt động theo nguyên tắc không phân biệt đối xử.  Và các bệnh viện cũng như các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhất định khác nhận hỗ trợ tài chính liên bang từ HHS cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề phân biệt đối xử trong các chương trình bảo hiểm y tế mà họ cung cấp cho các nhân viên của mình. 

Quyền Khách Hàng

Nếu các cá nhân cho rằng họ đã bị phân biệt đối xử trong chăm sóc y tế, họ có thể gửi khiếu nại trực tiếp cho OCR.  Phù hợp với các luật liên bang về quyền công dân hiện tại, quy tắc đề xuất cho phép quyền hành động cá nhân, cho phép các cá nhân khởi kiện theo quy định của Mục 1557.  

Ý Kiến Đóng Góp Của Công Chúng

NPRM (Ban Thông Báo Đề Xuất Quy Tắc) mong muốn nhận được ý kiến đóng góp về các vấn đề khác nhau để hiểu rõ hơn các trải nghiệm của mọi người về phân biệt đối xử trong chăm sóc y tế và trải nghiệm của các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của quy tắc trong việc tuân thủ luật liên bang về quyền công dân.  Sổ thu nhận ý kiến sẽ được mở trong 60 ngày - cho đến ngày 9 tháng 11 năm 2015 -- để các thành viên cộng đồng góp ý về quy tắc đề xuất.  OCR sẽ xem xét các ý kiến đó khi phác thảo quy tắc cuối cùng để thực hiện Mục 1557.

Nội dung của quy định bằng tiếng Anh có tại https://www.federalregister.gov/public-inspection.  Các bản tóm tắt được chuyển ngữ của quy định sẽ sớm có tại www.hhs.gov/ocr. Nếu quý vị cần nội dung quy định hay bản tóm tắt theo một định dạng khác, hãy gọi số (800) 368-1019 hoặc (800) 537-7697 (TDD) để được hỗ trợ hay gửi email tới [email protected]

Quý vị có thể gửi ý kiến đóng góp, được xác định bằng mã số RIN 0945-AA02, qua trang http://www.regulations.gov, bằng đường bưu điện cho U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, hay gửi thư tay, hoặc qua người đưa thư. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của OCR tại www.hhs.gov/ocr.[1]Điều VI Civil Rights Act năm 1964, Mục 504 Rehabilitation Act năm 1973, Điều IX Education Amendments năm 1972, và Age Discrimination Act năm 1975.
[2]Tiếng Tây Ban Nha, Trung, Việt, Hàn, Tagalog, Nga, Ả Rập, Pháp Creole, Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Nhật, Ý, Đức, và Persian (Farsi).

 

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on November 12, 2015