Informacje OCR w języku polskim

Office for Civil Rights (OCR) (Biuro praw obywatelskich) U.S. Department of Health and Human Services (HHS) (Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych) egzekwuje przestrzeganie przepisów federalnych dotyczących praw obywatelskich, wolności myśli, sumienia i wyznania, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (ustawy o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności za nie), Privacy, Security, and Breach Notification Rules (przepisów dotyczących poufności, ochrony i powiadamiania o naruszeniach), Patient Safety Act and Rule (ustawy i przepisów o ochronie pacjentów), które wspólnie chronią podstawowe prawa do niedyskryminacji, wolności myśli sumienia i wyznania i poufności danych zdrowotnych względem objętych podmiotów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi zadzwoń pod następujący numer telefonu: 1-800 – 368 – 1019. Jeśli potrzebujesz tłumacza, to go zapewnimy.

OCR przetłumaczyło następujące strony informacyjne na kilka różnych języków. Jeśli potrzebujesz aby jeszcze inne informacje zamieszczone na tej stronie internetowej zostały przetłumaczone, to zadzwoń pod następujący numer telefonu: 1-800 – 368 – 1019.

Prawa obywatelskie

Federalne prawa obywatelskie pomagają chronić Cię przed niesprawiedliwym traktowaniem lub dyskryminacją ze względu na rasę, kolor skóry, narodowość, niepełnosprawność, wiek lub płeć.

Jeśli uważasz, że któryś z podmiotów dopuścił się względem Ciebie dyskryminacji lub naruszył Twoje (lub czyjeś) prawa obywatelskie dotyczące rasy, koloru skóry, narodowości, niepełnosprawności, wieku lub płci, masz prawo złożyć skargę do Biura Praw Obywatelskich (OCR).

Strony informacyjne opisują Twoje prawa obywatelskie egzekwowane przez OCR. Instruują również jak złożyć skargę.

Wolność myśli, sumienia i wyznania

Prawa federalne dotyczące wolności sumienia i wyznania pomagają chronić Cię przed przymusem i dyskryminacją dotyczącą sumienia i religii, a także ograniczeniami związanymi ze swobodą praktyk religijnych.

Jeśli uważasz, że któryś z podmiotów dopuścił się względem Ciebie dyskryminacji lub naruszył Twoje (lub czyjeś) prawa do wolności, myśli, sumienia i wyznania, masz prawo złożyć skargę do Biura Praw Obywatelskich (OCR).

Prywatność danych zdrowotnych

Zasada prywatności HIPAA jest prawem federalnym, które daje Ci prawo do rozporządzania swoimi informacjami dotyczącymi zdrowia oraz określa zasady i ograniczenia dotyczące tego, kto może mieć wgląd i otrzymywać Twoje informacje zdrowotne. Zasada Prywatności ma zastosowanie do wszystkich form ochrony informacji zdrowotnych osób, zarówno w postaci elektronicznej, pisemnej, jak i ustnej. Przepisy HIPAA dotyczące ochrony to prawo federalne nakładające obowiązek ochrony informacji na temat zdrowia, które są przechowywane w formie elektronicznej. Ponadto, Patient Safety Act and Rule (Ustawa i przepisy o ochronie pacjentów) ustanawiają dobrowolny system zgłoszeń w celu poprawy jakości dostępnych danych wykorzystywanych do oceny i rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej, a także zapewniają ochronę poufności związaną z bezpieczeństwem pacjentów.

Jeśli uważasz, że któryś z podmiotów naruszył Twoje (lub czyjeś) prawa do poufności danych zdrowotnych bądź dopuścił się innych naruszeń prywatności dotyczących Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (ustawa o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności za nie), bezpieczeństwa, zasad powiadamiania o naruszeniach lub ustawy i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, masz prawo złożyć skargę do Biura Praw Obywatelskich (OCR).

Strony informacyjne

* Osoby korzystające z technologii wspomagających mogą nie mieć pełnego dostępu do informacji w tych plikach. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z Biurem Praw Obywatelskich HHS pod numerem (800) 368-1019, bezpłatny numer TDD: (800) 537-7697 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on October 15, 2020