Thông tin OCR bằng tiếng Việt

Office for Civil Rights (OCR, Văn Phòng Phụ Trách về Dân Quyền) thuộc U.S. Department of Health and Human Services (HHS) thực thi các luật về dân quyền liên bang, luật tự do tôn giáo và tâm linh, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Privacy, Security, and Breach Notification Rules, và Patient Safety Act and Rule, tất cả cùng bảo vệ các quyền cơ bản của quý vị trong việc không bị phân biệt đối xử, quyền tự do tôn giáo, tâm linh, và quyền riêng tư về thông tin y tế ở các tổ chức được bao hàm.

Nếu quý vị cần giúp đỡ gởi đơn khiếu nại, xin gọi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019. Chúng tôi s cung cp thông dch viên nu quý v cn.

OCR ðã chuyn ng các T Thông Tin sau ðây sang nhiu ngôn ng. Nu quý v mun có bn dch ca bt k d kin nào trên trang mng lui ðin toán này, xin gi cho chúng tôi ti s 1-800-368-1019.

Các Quyền Công Dân

Các Luật Dân Quyền của Liên Bang giúp bảo vệ quý vị không bị đối xử bất công hoặc phân biệt đối xử bởi chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác và giới tính.

Nếu quý vị tin rằng một tổ chức được bao hàm đã phân biệt đối xử đối với quý vị hoặc đã xâm phạm các quyền công dân của quý vị (hoặc của một ai đó) dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, tuổi tác hoặc giới tính, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Office for Civil Rights (OCR, Văn Phòng Phụ Trách về Dân Quyền).

Nhng t thông tin này trình bày v dân quyn ca quý v theo qui ðnh ca các ðiu lut ðuc OCR thi hành Nhng t thông tin này cng hung dn quý v cách thc gi ðon khiu ni

Quyền Tự Do Tôn Giáo và Tâm Linh

Các Luật về Quyền Tự Do Tôn Giáo và Tâm Linh giúp bảo vệ quý vị không bị áp bức, phân biệt đối xử trên cơ sở tâm linh hoặc tôn giáo và khỏi những gánh nặng để tự do thực hành tôn giáo.

Nếu quý vị tin rằng một tổ chức được bao hàm đã phân biệt đối xử đối với quý vị hoặc đã xâm phạm quyền tự do tôn giáo hoặc tâm linh của quý vị (hoặc của một ai đó), quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Office for Civil Rights (OCR).

Quyền Riêng Tư về Thông Tin Y Tế

HIPAA Privacy Rule là một đạo luật liên bang cung cấp cho quý vị các quyền đối với thông tin y tế của quý vị và bộ các quy định và giới hạn về người có thể xem và nhận thông tin y tế của quý vị. Privacy Rule áp dụng cho tất cả các loại thông tin y tế được bảo vệ của các cá nhân, cho dù là thông tin điện tử, bằng văn bản hoặc lời nói. HIPAA Security Rule là một đạo luật liên bang yêu cầu an nình cho thông tin y tế ở định dạng điện tử. Ngoài ra, Patient Safety Act and Rule thiết lập một hệ thống báo cáo tự nguyện nhằm cải thiện dữ liệu sẵn có để tiếp cận và giải quyết các vấn đề về chất lượng chăm sóc y tế và an toàn bệnh nhân, và cung cấp các biện pháp bảo vệ tính bảo mật của các quan ngại về an toàn bệnh nhân.

Nếu quý vị tin rằng một tổ chức được bao hàm đã xâm phạm các quyền riêng tư về thông tin y tế của quý vị (hoặc của một ai đó) hoặc đã thực hiện một vi phạm khác theo Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế), Privacy, Security, and Breach Notification Rules (Quy Tắc về Quyền Riêng Tư, An Ninh và Thông Báo Vi Phạm) hoặc Patient Safety Act and Rule (Đạo Luật và Quy Tắc về An Toàn Bệnh Nhân), quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Office for Civil Rights (OCR).

T Thông Tin - v các ðiu lut chng phân bit ði x

* Những người sử dụng công nghệ hỗ trợ có thể không truy cập được đầy đủ thông tin trong các tệp này. Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với Văn phòng Quyền Dân sự của HHS theo số (800) 368-1019, TDD miễn phí: (800) 537-7697, hoặc bằng cách gửi e-mail [email protected].

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed on October 14, 2020