فعالیت های سلامتی)

بخش 1557 از  Affordable Care Act

Department of Health and Human Services (HHS، وزارت بهداشت و خدمات انسانی) یک قانون پیشنهادی را به منظور پیشبرد عدالت در حوزه سلامت و کاهش نابرابری در بهره مندی از خدمات درمانی صادر کرده است. این قانون پیشنهادی، Nondiscrimination in Health Programs and Activities ، به برخی از افرادی که نسبت به تبعیض آسیب پذیرتر بوده اند کمک خواهد کرد و به فراهم آوردن امکان دسترسی برابر این افراد به خدمات درمانی و پوشش بیمه درمانی نیز کمک می کند. این قانون پیشنهادی، حمایت های ارائه شده از سوی قوانین حقوق مدنی فدرال[1] موجود را هماهنگ می کند و به شفاف‌سازی استانداردهایی می پردازد که HHS  در اجرای بخش 1557 از Affordable Care Act بکار می گیرد، که بنا بر این بخش، نمی توان نسبت به اشخاص بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن، یا معلولیت شان تبعیض قائل شد.

با اتکا به اصول بلندمدت و آشنای حقوق مدنی، قانون پیشنهادی گام های مهمی را رو به جلو بر می دارد. بخش 1557 اولین قانون حقوق مدنی فدرال است که تبعیض بر اساس جنسیت را در خدمات مراقبتی سلامتی منع می کند. این قانون حمایت های عدم تبعیض را در خصوص افرادی افزایش می دهد که از طریق Health Insurance Marketplaces  و سایر طرح های خاص بیمه، برای پوشش‌دهی بیمه ثبت نام کردند. و این نشان می دهد که برنامه های سلامتی HHS تحت پوشش این قانون هستند.

قانون پیشنهادی، تحت قانون و به روشنی، اطلاعاتی را در خصوص حقوق مصرف کنندگان و تعهدات نهادهای تحت پوشش در اختیار قرار می دهد. بخش 1557 از زمان تصویب قانون مراقبت مقرون به صرفه در سال 2010 لازم الاجرا شده است و از آن زمان، HHS Office for Civil Rights (OCR، دفتر حقوق مدنی وزارت بهداشت و خدمات انسانی) این مفاد را به اجرا دراورده است.

مفاد خاص

شرط اصلی این قانون این است که امکان منع دسترسی مصرف کنندگان به خدمات درمانی یا پوشش بیمه درمانی یا تبعیض علیه افراد در بهره مندی از خدمات درمانی یا پوشش درمانی بخاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن، یا معلولیت وجود ندارد. این قانون پیشنهادی برخی از افرادی را مورد خطاب قرار می دهد که عمدتاً در معرض تبعیض قرار داشته اند. به عنوان مثال، قانون پیشنهادی، ممنوعیت در خصوص تبعیض هویت جنسیتی به عنوان نوعی از تبعیض جنسی را در برمی‌گیرد، کمک زبانی به افرادی با تسلط محدود به زبان انگلیسی را افزایش می دهد و برقراری ارتباطات موثر برای افراد ناتوان را الزام آور می داند. به طور کل، قانون پیشنهادی اطمینان می دهد که مصرف کنندگان امکان دسترسی برابر به خدمات درمانی و پوشش درمانی ارائه شده از سوی Affordable Care Act را دارند.

این قانون پیشنهادی درمورد تمام برنامه ها یا فعالیت های سلامتی صدق می کند که از سوی HHS بودجه دریافت می کنند، از قبیل بیمارستان هایی که بیماران Medicare  را پذیرش می کنند یا پزشکانی که بیماران Medicaid  را درمان می کنند. این قانون درمورد هرگونه برنامه سلامتی صدق می کند که توسط خود HHS اداره می شوند. و نیز درموردMarketplaces   و تمام بیمه نامه هایی صدق می کند که از سوی صادرکنندگان  ارائه می شود که در آنMarketplaces   حضور دارند.

حمایت ها در برابر تبعیض جنسی

این قانون پیشنهادی مقرر می دارد که زنان باید در دریافت خدمات درمانی و بیمه از حقوق برابری با مردان برخوردار باشند. علاوه بر این، این قانون به روشنی بیان می کند که تبعیض جنسی شامل تبعیض بر اساس هویت جنسیتی است. به عنوان مثال-

  • امکان منع دسترسی افراد به خدمات درمانی یا پوشش بیمه درمانی بر اساس جنسیت شان، از جمله هویت جنسی شان وجود ندارد.
  • باید با اشخاص مطابق با هویت جنسیتی شان رفتار شود از جمله در دسترسی به امکانات.
  • فقط به این خاطر که شخص به دنبال خدماتی است که که طبق تعریف به جنسیت دیگری تعلق دارد، امکان منع یا محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی خاص جنسی وجود ندارد؛ به عنوان مثال، یک ارائه دهنده خدمات نمی تواند جایی که درمان از لحاظ پزشکی ضروری است، از درمان یک فرد مبتلا به سرطان تخمدان بر اساس شناسایی آن فرد به عنوان کسی که تغییر جنسیت داده سرباز زند.
  • تحت قانون پیشنهادی، محرومیت قطعی و صریح پوشش‌دهی تمام خدمات درمانی مربوط به تغییر جنسیت تبعیض آمیز تلقی می شود. دیگر محرومیت های مربوط به خدمات مراقبتی مربوط به تغییر جنسیت بر اساس مورد به مورد بررسی خواهد شد.

HHS انتقادات و پیشنهادات و نظرات مردمی را در خصوص قانون پیشنهادی پیگیری می کند. در ارتباط با مفاد قانون پیشنهادی در خصوص تبعیض جنسی، به عنوان مثال به دنبال نظرخواهی در این موارد است:

  • قانون پیشنهادی، به عنوان خط مشی خود، تعهدات HHS روشن و واضحی را در راستای منع تبعیض جنسی تنظیم می کند و خواستار اعلام نظرات در این مورد است که چگونه یک قانون نهایی می تواند در میان قدرتمندترین حمایت ها علیه تبعیض قرار گیرد؛ حمایت‌هایی که به صورت مداوم از سوی دادگاه ها صورت می‌پذیرد.
  • قانون پیشنهادی در این مورد نظر می خواهد که آیا بخش 1557 باید یک معافیت خاص را برای سازمان های مذهبی منظور نماید و اگر قرار بر این است، حوزه معافیت چه خواهد بود. هیچ مفادی در این قانون، روی اعمال حمایت های موجود برای عقاید و قوانین مذهبی تاثیر نخواهد گذاشت؛ از قبیل قوانین مربوط به وجدان ارائه دهنده خدمات و قوانین صادر شده تحت ACA (قانون مراقبت مقرون به صرفه) در خصوص خدمات سلامتی پیشگیرانه.

برقراری ارتباط با افراد دارای تسلط محدود به زبان انگلیسی و افراد معلول

این قانون پیشنهادی، این اصل دیرینه را اتخاذ می کند که بر اساس آن نهادهای تحت پوشش باید اقدامات معقولی را در جهت فراهم کردن امکان دسترسی معنادار برای اشخاص با تسلط محدود به زبان انگلیسی به عمل آورند. در تعیین اینکه چه استانداردی مورد نیاز است، OCR  هر پرونده را بر اساس حقایق و اطلاعات موجود در ارزیابی می کند، از جمله ارزیابی ماهیت ارتباطات، و، در صورت وجود، ارزیابی اینکه هر چند وقت یکبار نهاد مربوطه با اشخاصی مواجه می شود که زبانی را صحبت می کنند که در درک آن مشکل وجود دارد و نیز ارزیابی منابع نهاد مربوطه.

تحت قانون پیشنهادی، نهادهای تحت پوشش ملزم خواهند بود:

  • اطلاعیه ای را در مورد حقوق مصرف کنندگان ارسال نمایند که اطلاعاتی را درباره کمک ارتباطی در اختیار قرار می دهد؛ و
  • شعارهای خود را به 15 زبان[2] برتری ارسال نمایند که LEP (افراد با تسلط محدود به زبان انگلیسی) در سراسر کشور به آن ها سخن می گویند و با این کار نشان دهند که چنین کمکی در دسترس است.

به منظور کاهش فشار و هزینه ها، OCR نمونه ای از اطلاعیه و شعارهای ترجمه شده را جهت استفاده نهادهای تحت پوشش ارائه خواهد کرد. علاوه براین، OCR این نمونه اطلاعیه را به 15 زبان برتر ترجمه خواهد کرد و این اطلاعیه های ترجمه شده را در دسترس نهادهای تحت پوششی قرار خواهد داد  که تمایل دارند یک یا چند تا از این اطلاعیه های ترجمه شده را برای مصرف کنندگان خود ارسال نمایند.

مطابق با الزامات موجود، این قانون پیشنهادی نهادهای تحت پوشش را مجاب می کند که از طریق فراهم آوردن امکان دسترسی به کمک‌ها و خدمات کمکی از جمله فرمت های جایگزین و بستن قرارداد با مترجمان شفاهی زبان، ارتباط موثری برای افراد معلول برقرار نماید، مگر اینکه نهاد مربوطه بتواند ثابت کند که این کار منجر به متحمل شدن بار و فشاری غیر معقول یا تغییر اساسی در نهاد خواهد شد. این اطلاعیه که نهادهای تحت پوشش شده باید پست کنند، اطلاعاتی را درباره این خدمات نیز در اختیار قرار می دهند. این قانون پیشنهادی همچنین شرایط آشنایی را در خصوص قابلیت دسترسی به امکانات و تکنولوژی مقرر می دارد و در صورت لزوم برای فراهم آوردن امکان دسترسی برابر برای افراد معلول، انجام اصلاحات معقول در سیاست ها و رویه ها را الزام آور می داند.

پوشش بیمه درمانی در Marketplaces و سایر طرح های خدمات درمانی

این قانون پیشنهادی، تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، جنسیت، سن، یا معلولیت را در پوشش بیمه درمانی منع می کند. در میان سایر مسائل، این بدان معنا است که یک صادر کننده که در Marketplace حضور دارد نمی تواند صدور یا تمدید بیمه نامه را رد، لغو، محدود کند و یا از انجام آن اجتناب ورزد یا شیوه های بازاریابی یا طرح های مزایایی را بکار گیرد که بر اساس هر یک از موارد منع شده، تبعیض قائل می شوند. Marketplaces نیز خودشان باید به صورت غیرتبعیض‌امیز عمل کنند. و بیمارستان ها و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی خاص که از HHS نیز کمک مالی فدرال دریافت می کنند مسئول و پاسخگوی تبعیض در طرح های درمانی تلقی می شوند که به کارکنان خود ارائه می دهند.

حقوق مصرف کننده

اگر افراد متعقد هستند که در دریافت خدمات درمانی در معرض تبعیض قرار گرفته اند، می توانند مستقیماً به OCR شکایت کنند. در راستای قوانین حقوق مدنی فدرال موجود، این قانون پیشنهادی، به فرد، حق اقدام قانونی خصوصی را می دهد و این توانایی را به افراد می دهد که تحت بخش 1557 در دادگاه طرح دعوی کنند.

نظر عموم

NPRM  (اطلاعیه قانون گذاری پیشنهادی) به منظور درک بهتر از تجربیات افراد در خصوص تبعیض خدمات درمانی و تجربیات نهادهای تحت پوشش در تطابق با قوانین حقوق مدنی، نظرات را در مورد انواع مشکلات پیگیری می کند. ثبت نظرات به مدت 60 روز- تا 9 نوامبر 2015، برای اعضای عمومی باز خواهد بود تا نظرات را در مورد این قانون پیشنهادی ارائه دهند. OCR این نظرات را لحاظ خواهد کرد زیرا به منظور پیاده سازی بخش 1557 یک قانون نهایی را تنظیم می کند.

متن این قانون به زبان انگلیسی در سایت https://www.federalregister.gov/public-inspection موجود است. خلاصه ترجمه شده این قانون به زودی در سایت www.hhs.gov/ocr در دسترس قرار خواهد گرفت. در صورت نیاز به این متن قانونی یا خلاصه آن در قالبی دیگر، لطفاً جهت دریافت کمک با شماره (800) 368-1019 یا (800) 537-7697 (ویژه ناشنوایان) تماس حاصل فرمایید یا به آدرس [email protected] ایمیل ارسال نمایید.

شما می توانید نظرات خود را، که با RIN 0945-AA02 مشخص می شود، به صورت الکترونیکی از طریق سایت http://www.regulations.gov، یا از طریق پست به U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights ، Office for Civil Rights ، یا به صورت حضوری یا از طریق پیک ارسال نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به وبسایت OCR به آدرس www.hhs.gov/ocr مراجعه نمایید.
 


[1] . عنوان ششم Civil Rights Act  مصوب سال 1964، بخش 504 از Rehabilitation Act   مصوب سال 1973، عنوان نهم the Education Amendments مصوب سال 1972، و قانون Age Discrimination Act  مصوب سال 1975.

[2]. اسپانیایی، چینی، ویتنامی، کره ای، تاگالوگ، روسی، عربی، فرانسوی کریول، فرانسوی، پرتغالی، لهستانی، ژاپنی، ایتالیایی، آلمانی و فارسی

 

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed