Ang impormasyon sa OCR sa Tagalog

Ang Office for Civil Rights (OCR) ng Department of Health and Human Services (HHS) ng U.S., ang nagpapatupad sa mga pederal na batas sa karapatang sibil, batas sa kalayaan sa paniniwala at pagkakaroon ng relihiyon, sa Mga Panuntunan sa Privacy, Seguridad, at Abiso sa Paglabag ng Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), at sa Batas at Panuntunan sa Kaligtasan ng Pasyente, na sama-samang pumoprotekta sa iyong mga pangunahing karapatan laban sa pandidiskrimina, kalayaan sa pag-iisip, kalayaan sa pagkakaroon ng relihiyon, at privacy ng impormasyong pangkalusugan sa mga nasasaklawang entidad.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsasampa ng sumbong, mangyaring tawagan kami sa 1-800-368-1019. Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin, kayo ay pagkakalooban namin ng isa.

Isinalin ng OCR ang mga sumusunod na Fact Sheets sa iba't ibang wika. Kung kinakailangan ninyong ipasalin ang iba pang impormasyong nasa web site na ito, mangyaring tawagan kami sa 1-800-368-1019.

Mga Karapatang Sibil

Nakakatulong ang Mga Pederal na Batas sa Mga Karapatang Sibil na protektahan ka laban sa hindi patas na pagtrato o diskriminasyon dahil sa iyong lahi, kulay, bansang pinagmulan, kapansanan, edad, o kasarian.

Kung naniniwala kang diniskrimina ka ng isang nasasaklawang entidad o nilabag nito ang iyong mga karapatang sibil (o ng ibang tao) batay sa iyong lahi, kulay, bansang pinagmulan, kapansanan, edad, o kasarian, maaari kang maghain ng reklamo sa Office for Civil Rights (OCR).

Ipinaliliwanag sa inyo nitong mga paunawa ang inyong mga karapatang sibil sa ilalim ng mga batas na ipinapatupad ng OCR.

Kalayaan sa Paniniwala at Pagkakaroon ng Relihiyon

Nakakatulong ang Mga Pederal na Batas sa Kalayaan sa Pag-unawa at Pagkakaroon ng Relihiyon na protektahan ka laban sa panggigipit, diskriminasyon sa batayan ng paniniwala o relihiyon, at mga pananagutan sa malayang pagkilos kaugnay ng relihiyon

Kung naniniwala kang diniskrimina ka ng isang nasasaklawang entidad o nilabag nito ang iyong kalayaan (o ng ibang tao) sa paniniwala o pagkakaroon ng relihiyon, maaari kang maghain ng reklamo sa Office for Civil Rights (OCR).

Privacy ng Impormasyong Pangkalusugan

Ang Panuntunan sa Privacy ng HIPAA ay isang pederal na batas na nagbibigay sa iyo ng mga karapatan sa iyong impormasyong pangkalusugan at nagtatakda ng mga panuntunan at limitasyon sa kung sino ang maaaring makakita at makatanggap ng iyong impormasyong pangkalusugan. Nalalapat ang Panuntunan sa Privacy sa lahat ng anyo ng pinoprotektahang impormasyong pangkalusugan ng mga indibidwal, nasa elektronikong anyo man, pasulat, o pasalitang anyo. Ang Panuntunan sa Seguridad ng HIPAA ay isang pederal na batas na nag-aatas ng seguridad para sa impormasyong pangkalusugan sa elektronikong anyo. Bukod dito, ang Batas at Panuntunan sa Kaligtasan ng Pasyente ay nagtatatag ng sistema ng boluntaryong pag-uulat upang pahusayin ang magagamit na data upang suriin at lutasin ang mga isyu sa kaligtasan ng pasyente at kalidad ng pangangalagang pangkalusugan, at nagbibigay ng mga proteksyon sa pagiging kumpidensyal para sa mga alalahanin sa kaligtasan ng pasyente.

Kung naniniwala kang nilabag ng isang nasasaklawang entidad ang iyong mga karapatan (o ng ibang tao) sa privacy ng impormasyong pangkalusugan o may ginawa itong ibang paglabag sa ilalim ng Mga Panuntunan sa Privacy, Seguridad, at Abiso sa Paglabag ng Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) o sa Patient Safety Act (Batas sa Kaligtasan ng Pasyente), maaari kang maghain ng reklamo sa Office for Civil Rights (OCR).

Paunawa

* Ang mga taong gumagamit ng pantulong na teknolohiya ay maaaring hindi ganap na ma-access ang impormasyon sa mga file na ito. Para sa tulong, makipag-ugnay sa Opisina ng Sibil para sa Mga Karapatang Sibil sa (800) 368-1019, walang bayad sa TDD: (800) 537-7697, o sa pamamagitan ng pag-e-mail sa [email protected].

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed